نقش نهاد های نظارت در ج . ا . ا بر اجرای سیاست های نظام (3)
 
ولی فقیه
 
نقش نهادهای نظارت در جمهوری اسلامی ایران بر اجرای سیاستها ، و از جمله بر اجرای قوانین و مقررات و مصوٌبات نظام ، فراتر از همه بر عهده ی ولایت فقیه است که در جایگاه نخست نظام قرار دارد .
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :
ولایت فقیه عادل
« بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی ، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود ( مجاری الامور بیدالعلماء بالله العلماءعلی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد . »
بنا به اصل یکصد و یازدهم ، به ویژه اصل پنجم ، مرجعیت اصلی نظارت بر تمام امور برعهده ولی فقیه به عنوان « ولی امر امٌت » رهبر ، یا به جای وی شورای رهبری ، قرار گرفته است ؛ چرا که « ولایت » نمی تواند خالی از نظارت تام و تمام ( همه جانبه ) ، یا در واقع در تمام امور همه افراد و آحاد امٌت ( ملٌت ) باشد .
فصل اوٌل :
اصول کلٌی
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، عجٌل الله و تعالی فرجه ، در جمهوری ایران ولایت امر و امامت امٌت برعهده ی فقیه عادل و باتقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبٌر است ، که اکثریت مردم او را رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد  رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد .
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و یازدهم
هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخیص این امر بعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است .
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود .
(ادامه دارد )
 
 

نظارت در قانون اساسی ج . ا . ایران

 

در قانون اساسی ما ، در مقدمه و تحت عنوان « شیوه حکومت در اسلام » آمده است :

« در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی

صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند ( انٌ الارض یرثها عبادی الصالحون )

و قانونگذاری که مبیٌن ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار 

قرآن 

و

 سنٌت

جریان می یاید . بنابر این :

نظارت دقیق و جدٌی از ناحیه اسلام شناسان  عادل و پرهیزکار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است . 

و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است ( و الی الله المصیر ) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی خداگونگی انسان فراهم آید ( تخلفو باخلاق الله ) و این جز در گرو 

مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه 

نمی تواند داشته باشد .

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه 

چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع 

 فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان

هر فردی خود دست اندر کار و مسؤول رشد و ارتقاء رهبری گردد . 

که این همان تحقق حکومت مستضعفین  در زمین خواهد بود

( و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمٌه و نجعلهم الوارثین ) . »

بنابر این :

مبنای نظارت بر قرآن و سنٌت است :

و ناظران عیارت خواهند بود :

1 - به طور محتوم : اسلام شناسان عادل و پرهیز کار و متعهد ( فقهای عادل )

2 - با مشارکت مردم به صورتی کاملا" مسؤولانه . 

 

 

نقش نهاد های نظارت در ج . ا . ا بر اجرای سیاست های نظام
 
یکی از مهم ترین انگیزه های انقلاب اسلامی ایران در سال 1357  عدم امکان حقیقی نظارت مردم و نمایندگان حقیقی آنان بر اجرای امور عمومی کشور ، به ویژه اجرای برنامه های پنجساله ی رشد و توسعه ی ایران بوده است .
با پیروزی انقلاب اسلامی ، و استقرار جمهوری اسلامی ایران ( ج.ا.ا ) ، قانون اساسی ئی به تصویب رسید که در مقدمه خود بر سپردن سرنوشت مردم به خود آنان ( نفس مفهوم جمهوری ) تاکید کرد :
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
...
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام یرخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست . بلکه تبلور آرمان  سیاسی ملٌتی همکیش  و همفکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی ( حرکت به سوی الله ) بگشاید .
...
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم اقتصادی ، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند . 
( و یضع عنهم امرهم والاغلال الٌتی کانت علیهم )
 
 
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ - ۰۱:۱۵
 
پروژه
 
تدوین پروژه تخصصی است که ریشه در فعالیت های مطالعاتی - مهندسی - مدیریتی سالهای 1945 تا 1960 با افکار و درخشش امثال فورد و ایجاد فوردیسم ، را دارد ؛ که با وجود گذشت بیش از نیم قرن هنوز هم آنطور که باید و شاید تداول لازم و به خصوص صحیح را نیافته در علوم مهندسی فقط در بخش مهندسی صنایع و نظایر آن ، در علوم مدیریت به صورتی کم رنگ ، و در علوم اقتصادی اگر بتوان گفت از آن نیز بسیار کم رنگ تر مورد استفاده قرار می گیرد . حال آنکه اگر عزمی حقیقی بر رشد و توسعه ، و بنابر این برنامه ریزی و نظارت ، و نهایتا" مدیریت پروژه باشد :
 
آموزش و ایجاد تخصص حقیقی برنامه ریزی و کنترل پروژه در تمام سطوح و بخش های مدیریت و توسعه ضرورت دارد .
 
آموزشی که نقصان آن در کشورهای توسعه نیافته ، به ویژه در علوم مدیریتی - آمایشی - اقتصادی - ، به شدٍت حس می شود و قابل حدس است که در هریک از این حوزه ها تا به چه حدٌ امر برنامه ریزی و نظارت را به افرادی کم تخصص ، نزدیک به فاقد تخصص لازم ، و نهایتا" افراد فاقد تخصص می سپارد .
 
نتیجه کنترل پروژه ها توسط افراد کم تخصص و یا حتی فاقد کوچک ترین آموزش معتبر لازم از قبل قابل پیش بینی است .    
 
مبنای نظارت : برنامه
 
اگر از شیوه های باستانی و سنٌتی و گاه نظامی ، امٌا فاقد نظام و نهایتا" کار آئی مطلوب « فرماندهی » بگذریم در حقیقت امر :
 
 « تا زمانی که برنامه ریزی به دریتی انجام نپذیرفته باشد ، کنترل شدنی نیست »
 
چنین حکمی فقط به حوزه اجرای پروژه های مهندسی ( یعنی فعالیت هائی که تاریخ پایان آنه از قبل تعیین شده است ) منحصر نمی شود .
به طور کلٌی در مدیریت ، یا به اصطلاح مدیریت سازمانها ، تاکید کرده اند که :
 
« با نبودن هدف ها و برنامه ها ، نظارت ممکن نیست و زیرا هرگونه کارکرد باید با ضابطه های معین سنجیده شود . » .
 
حال اگر در عدم تبعیٌت از « لسه - فر » ، و به تبعیت از « محوریت دانائی » بپذیریم  که :
بدون برنامه ، کنترل یا نظارت صحیح غیر ممکن است ؛
و به تبع آن بپذیریم که نظارت وظیفه ی اساسی هر مدیر در هر محل مدیریت است ؛ وجود برنامه و اجرای صحیح آن نه تنها در حد و مرز فنٌی - اجرائی و باصطلاح « پروژه » ، بلکه در هر بخش و هر منطقه و کشور ، و در بخش ها و استانها و مناطق نیز به منظور مجموعه هماهنگ آنها در کلٌ کشور ، ضرورت می یابد ؛ و به همین ترتیب نظارت ها را نیز  در سطوح بخشی و کشوری تقسیمبندی می کند .
پس ، مبنای نظارت ، برنامه است که در سطوح پائین تر و عملیاتی ، مبنای کنترل قرار می دهند . امٌا منظور از هردو اصطلاح ، مفهوم حقیقی و علمی آنهاست ، و طبیعی است که :
 
تا زمانی که پروژه یا برنامه عملیاتی تنظیم نشود ، کنترل دقیق و صحیح آن نیز امکانپذیر نیست .
 
( ادامه دارد )    
این مقاله به همایش نظارت سازمان بازرسی کشور ارائه شده و موفق به کسب جایزه گردیده است .
 
نقش  نهاد های نظارت  در جمهوری اسلامی ایران
 
اگر از نظرات فردی ، عقاید و گمانهای اشخاص ، و سلیقه های نتفاوت که همه تحت عنوان « شناخت سطحی » و بنابر این سطحی نگری می گنجند ، بگذریم  و مفهوم منطقی  یا « شناخت علمی »  ، یعنی مفهومی مطالعه شده ، تجربه شده و مورد قبول جمعی و جهانی از « نظارت » را ملاک قرار دهیم ، نظارت اعم از اینکه در مدیریت و برنامه ریزی کشور یا در هریک از امور فنٌی - مهندسی مورد نظر باشد چیزی نیست مگرهمان که معادل اصطلاح کنترل control و تحت عناوینی چون نظارت ، بازبینی ، بازدید و بازرسی قرار می گیرد ؛ و هدف آن رسیدن به یک یا چند « هدف » معین ، و در غالب موارد بنا به ضوابط و مقررات قبلی است .
کنترل وظیفه ای است برای رسیدن به هدف معین که در چارچوب کشوری هرگز و صرفا" بر اساس سود پرستی نیست ، و از این رو کنترل بی رویٌه و مبتنی بر سرمایه داری - لیبرالیسم افراطی برای رسیدن به سود هرچه بیشتر ( نظیر فوردیسم ) ، یا به طور کلٌی مبتنی بر فرماندهی و از آنجا نیز در اکثر قریب به اتفاق موارد ، مبتنی بر نظر شخصی و سلیقه فردی یا گروهی ، هرگز مشمول چنین بحثی قرار نمی گیرد . کنترل در بحث حاضر  وسیله ای است برای پیگیری و مقایسه ی کاری که در واقع امر انجام شده است با کاری که مطلوب است ؛ و قرار بوده است که انجام بگیرد . پس :
کنترل ، مکمل برنامه عملیاتی به عنوان جزئی از برنامه راهبردی کشوری است
... گرچه گاه در کشورهائی در خال توسعه افراد یا در واقع پدیده هائی متوهم و خیالپرور پیدا می شوند که بر خلاف جهت علم و منطق گویا به روشهای نظارت تخصصی و مردمی گویا کوچکترین اعتقادی نداشته باشند .
نهاد های نظارت ، مفهوم نظارت ، نظارت نظری ، نظارت علمی و منطقی ، مباینت نظارت و فرماندهی   
شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ - ۰۰:۰۶

سلام !

 

از همین صبح شنبه در خدمتم ، انشاء الله .